IMG-LOGO
Dikligine: Keseligine:
1) 1. Daşdan we şoňa meňzeş berk zatlardan ýasalyp, çokunylýan hudaýyň şekili. 2. Owadan, gelşikli, söýgüli, halanýan. 3. Magşuk, söýgüli. 2) 1. Bükük, epilen, egilen. 2. Iki sany.
3) beýik, belent, ýokary. Aly jah — beýik mertebeli, ýokary derejeli, uly abraýly. Döwrany-aly — uly döwran, bagtly döwran. A:m (aam) – 1. Garamaýaklar, garyplar, köpçülik. 2. Sowatsyz, düşünjesiz. Has-u a:m – ýokary gatlak we garyplar, bilimliler we sowatsyzlar. 4) dogan, gardaş.
5) başlangyç, baş, öň. Agaz eýlemek — başlamak 7) ot, köz, ýalyn. Ataşy-suzan — ýakyjy ot, köýdüriji ot.
6) mazar, gabyr. 9) buýsanç, guwanç, öwünme, şöhrat. Fahry-älem — 1. Dünýäniň guwanjy. 2. Muhammet pygamberiň lakamy. Fahr etmek – buýsanmak.
8) tentekler, akylsyzlar, nadanlar 10) ýalkaw, günäni geçme, ýalkama
4) «bedil» sözüniň köplük sany. Orunbasarlar, wekiller, ýagşyzadalar, hakykatçylar, dindarlar, ruhanylar. 11) müň. Elif (elf) ant – müň ant, müň gezek ant, kasam içmek.
12) aşna, dost, ülpet. 13) dost, ýoldaş, ýakyn adam.
14) çäksiz, soňsuz. 16) saýawan.
15) 1. Gala, diwar. 2. Mäkäm, berk. 3. Aýlaw, tegelek. 17) owsun urma, owsun atma, jadylama, dogalama, göz baglama.
18) daş. 19) 6 km. töweregindäki uzaklyk ölçegi
20) giňeldiş, güllediş, göwnüni açyş. 21) gul, bende
22) 1. Batly, haýbatly, çasly. 2. Boş, biderek. 3. ýel, şemal. Bady-paý — ýüwrük at, çapylýan at. Bady-saba – säher şemaly. 23) köne.